கொடைக்கானலை சுற்றிப் பார்க்க 7 சிறப்பான இடங்கள்

கொடைக்கானல் ஏரி

அரசு ரோஜா தோட்டம்

பைன் காடுகள்

குணா குகை

கோக்கர் நடைபாதை

மோயர் முனை

வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி